Lejevilkår

Lejevilkår

  • Læs om vilkårene for at leje Møllebæksalen
  • Har du spørgsmål, send en mail på booking@møllebæksalen.dk
  • Vilkårene er taget direkte fra lejekontrakten. Når du printer og underskriver kontrakten, skriver du under på disse vilkår.

Lejeperiode

Lejeperioden løber fra klokken 08.00 morgen på lejeperiodens første dag til klokken 08.00 morgen på lejeperiodens sidste dag.

Nøglen kan, hvis muligt i forhold til anden udlejning, udleveres tidligere og/eller afleveres senere efter aftale.

Udlevering af nøgle sker ved Møllebæksalen på dagen for udleje.

Hus- og ordensregler

Fest og ophold i Møllebæksalen skal altid ske under venlig og respektfuld hensyntagen til naboer og omgivelser. Derfor:

Det er ikke tilladt at spille musik for åbne døre og vinduer.

Vinduer og døre skal holdes lukket efter klokken 22.

Musikken skal slukkes senest klokken 03.00.

Ophold på Møllebæksalens udendørs arealer skal altid ske under hensyntagen til omkringliggende naboer. Støjende ophold på udearealer er forbudt efter kl. 22.

Det er ikke tilladt at overnatte i huset.

Det er ikke tilladt at henkaste affald noget sted på Møllebæksalens arealer eller på omkringliggende arealer. Cigaretskodder skal smides i de udendørs askebægre.

Arrangementet/festens aktiviteter skal begrænses til Møllebæksalens arealer.

Af hensyn til brandsikkerheden må der maksimalt være 149 personer i huset. Lejer er ansvarlig for antallet af gæster. Bemærk at der er service til 60 personer.

Betaling og depositum

Depositum og det fulde lejebeløb indbetales på konto 8117-116496 hos Nykredit Bank. Husk at anføre navn og lejedato på overførslen.

Prisen for leje af Møllebæksalen er inklusiv varme, strøm og slutrengøring.

Betaling for lejen af Møllebæksalen skal ske senest 14 dage inden første dag i lejeperioden.

Ved lejekontraktens indgåelse indbetales et depositum på 1000 kroner til sikring af eventuelle krav som følge af lejers mislighold af lejemålet. Depositummet tilbagebetales senest 14 dage efter lejers tilbagelevering af nøglen til udlejer.

Depositummet kan anvendes til dækning af følgende udgifter:

Beskadigelser og / eller ødelæggelse af inventar

Generhvervelse af bortkommet inventar

Dækning af tabt indtjening som følge af lejers uretmæssige ophævelse af lejekontrakten. Det påhviler i givet fald udlejer at dokumentere den tabte indtjening.

Ukorrekt sortering af affald. Affald skal sorteres i klare sække og deponeres i de korrekte containere.

Udbedring af skader eller lugtgener som følge af rygning indendørs

Ekstraordinære udgifter til rengøring – dvs. rengøring der ikke er omfattet af almindelig aftørring, støvsugning og gulvvask.

Oprydning og rengøring

Slutrengøring er inkluderet i prisen.

Lejer er ansvarlig for, at lejemålet opryddes og fejes inden lejeperiodens ophør, så det er klar til slutrengøring. Udlejer foretager rengøring af Møllebæksalen efter endt lejeperiode.

Lejer er endvidere ansvarlig for, at borde og stole skal sættes på plads, og at bordplader tørres af, samt at al service er vasket af og sat på plads.

Lejer skal sortere affald efter de gældende anvisninger.

Tomme flasker og dåser skal lejer selv bortskaffe.

Annullering

Annullering af en indgået lejeaftale skal ske senest tolv uger inden første dag i lejeperioden. Ved senere ophævelse af lejeaftalen tilbagebetales depositummet ikke.

 Annullering af en indgået lejeaftale skal ske skriftligt.

Lejemålet kan ophæves øjeblikkelig virkning, såfremt udlejer bliver bekendt med, at lejemålet skal anvendes til andet end det angivne formål, såfremt udlejer bliver bekendt med, at lejemålet skal anvendes til ulovlige formål, eller såfremt udlejer bliver bekendt med, at lejekontrakten misligholdes af lejer.

Øvrige vilkår

Lejer skal være fyldt 21 år ved lejekontraktens indgåelse.